loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Sanayi,Hizmet,Ulaştırma,Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırıma Raporu 2020

Sayın Üyemiz,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’ndan Odamıza ulaşan yazıda, Bakanlık tarafından hazırlanan Ulusal  Enerji  Verimliliği  Eylem  Planı  (2017-2023) 29/12/2017 tarihinde Yüksek Planlama Kumlu onayı ile 02/01 / 20 18 tarihli ve 30289  mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bu  plan kapsamında,  toplumdaki  eneıji  kültürünün ve verimlilik bilincinin gelişimini izleme amacına  yönelik  enerji  verimliliği  bilinç  endeksi oluşturulmuştur.

Son hali verilerek Bakanlık tarafından onayı alınan raporun bir nüshası ekte yer almaktadır ve raporun dijital haline Bakanlık internet sayfasından https://enerji.gov.tr/gundem-duyurular-liste linki üzerinden ulaşılmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Ekli Dosyalar