loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Şahinbey Belediyesi İhale Duyurusu Hk.-Beton Ayaklı Çit Temini ve Montajı İşi

Sayın Üyemiz,

Şahinbey Belediyesi'nden Odamıza ulaşan yazıda, Beton Ayaklı Çit Temini ve Montajı İşi ihalesine ilişkin detaylı ilan içerikleri aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.


İhale Bilgileri
 
İhale Konusu Beton Ayaklı Çit Temini ve Montajı İşi
Kayıt No 2022/68385
İlgili Müdürlük/Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı 2820 mtül Beton Ayaklı Tel Çit ve 5 Adet Kapı Temini Ayrıntılı bilgiye EKAP?ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Durumu Yürürlükte Olan İhaleler
Açıklama

BETON AYAKLI ÇİT SATIN ALINACAKTIR

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MALİ

Beton Ayaklı Çit Temini ve Montajı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/68385

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MALİ

b) Adresi

:

Kolejtepe Mahallesi Yesil Cami Caddesi No: 8 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP

c) Telefon ve faks numarası

:

3422321111 - 3422323445

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Beton Ayaklı Çit Temini ve Montajı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2820 mtül Beton Ayaklı Tel Çit ve 5 Adet Kapı Temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Şahinbey İlçe Sınırları İçerisindeki (Narlıtepe ve akdere mahallesi ağaçlandirma alanları çevresinde, ve Aydınbaba Parkında Beton ayaklı tel çit ve kapı temini ve montajlar yapılacaktır)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin İmzalanmasına müteakiben işe başlanacak olup; İşin süresi 30 takvim günüdür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin İmzalanmasına müteakiben işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.02.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Şahinbey İlçe Belediyesi- Encümen Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

  En uygun teklifi veren ilk iki istekliden ihaleden sonra 3 gün içerisinde numune istenecek olup firma tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde numuneler teslim edilecektir. Numuneler Park ve Bahçeler Müdürlüğü – Mavikent Mah. 3 Nolu Sok. No.1 adresine teslim edilecektir
Numuneler teslim edildiğine dair 2 adet tutanak tutulacak, tutanağın biri firmada diğeri dosyasına eklenmek üzere İdarede kalacaktır. Numuneyi mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.
Beton ayaklı çit tel için   en az 1 mtül numune İdareye sunulacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.