loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Supangle Ve Fırın Sütlaç Hazır Tatlı Alımı İhalesi Hk.

Sayın Üyemiz,

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Supangle Ve Fırın Sütlaç Hazır Tatlı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası             :               2021/199558
1-İdarenin

a) Adresi :               Ahlatlıbel Mah. Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ Bul. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 06810 BEYTEPE ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası  :               3124644551-4528-4592-4597 - 3124644342
c) Elektronik Posta Adresi      :               IHLKOMBYEGT@JANDARMA.GOV.TR
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)  :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı       :              
SUPANGLE VE FIRIN SÜTLAÇ 2 KISIM 2 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri         :               Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe Şehit Korgeneral İsmail SELEN Kışlası 415 Nu.lı Taşınır Mal Saymanlığı depoları Beytepe-Çankaya-Ankara
c) Teslim tarihi       :               Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. Ayrıntılı teslimat tarih ve programı ihale dokümanında bulunan İhtiyaç Bildirim Formu ve Teknik Şartnameden İdari Şartnameye Atıf Yapılan Hususlar Çizelgesinde açıklanmıştır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :               JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BEYTEPE/ÇANKAYA/ANKARA
b) Tarihi ve saati    :               24.06.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI BEYTEPE/ÇANKAYA/ANKA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.