loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

PATENTLİ TEKNOLOJİLER SANAYİYE AKTARILACAK

PATENTLİ TEKNOLOJİLER SANAYİYE AKTARILACAK

TÜBİTAK, 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısına çıktı.

GAZİANTEP SANAYİ ODASI

TÜBİTAK 1702 PATENT TABANLI TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

BİLGİ NOTU

Çağrı Konu ve Kapsamı:

1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir. Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır. Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

1702 Patent Lisans –  2021 – 1 kodlu bu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir.

Çağrı Takvimi:

Çağrının Açılması

22 Ocak 2021

Ön Kayıt İçin Son Tarih*

19 Nisan 2021; Saat 17:30

Proje Başvurularının PRODİS Üzerinden Alınması**

15 Mart 2021

Çağrı Kapanış Tarihi***

10 Mayıs 2021; Saat 23.59’a kadar

Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması

Eksik olanların talep tarihinden itibaren en geç 21 takvim günü içerisinde tamamlanması gerekir.

Destek Başlangıç Tarihi

01 Temmuz 2021

 

*:Proje başvurusu yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje başvurusu yapamayacaktır.

** Proje önerisinin PRODİS’ten gönderilmeye başlanacağı tarihtir. Gönderim için ön kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

*** Proje önerisinin PRODİS’ten gönderileceği son tarihtir.

Destekleme Süresi ve Oranları:

Patent Lisans –  2021 – 1 çağrısında projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir. Destek oranı üst sınırı büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir. Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için aşağıdaki oranlara göre belirlenecektir:

Temel destek oranı %25’tir. Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.

Müşteri Kuruluşun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilir.

Proje kapsamındaki teknoloji transferinin Yeşil Mutabakat çerçevesinde Çağrı Duyurusu ekinde belirtilen eylem alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.

EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilir.

Müşteri Kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.

Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır. Eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam destek kapsamına alınan tutarın %25’ini geçemez.

Başvuru yapabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar:

Müşteri kuruluş tanımına uyan sermaye şirketleri ve teknoloji sağlayıcı kuruluş tanımına uyan yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkezi/enstitüleri, teknoloji transfer ofisleri veya 4691 sayılı Kanun’a göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri bu Çağrı kapsamında proje önerisi sunabilir.

Başvuru Koşulları:

Proje kapsamında müşteri kuruluşa devredilecek veya lisanslanacak patentlerin tescil edilmiş olması esastır. Araştırma raporu bulunan ancak henüz tescil edilmemiş patentler ile de başvuru yapılabilir. Ancak bu patentlerin tescil olmasından sonra devir veya lisans bedelleri için destek sağlanır.

Teknoloji sağlayıcı kuruluş tarafından müşteri kuruluşa lisanslanacak veya devredilecek patentlerin, proje başvuru tarihi itibarıyla asgari 10 yıl koruma süresine sahip olması gerekir. Proje başvuru tarihi itibarıyla 10 yıldan az koruma süresine sahip patentler, teknoloji transferi sözleşmesine göre müşteri kuruluşa lisanslansa veya devredilse bile bu patentler için müşteri kuruluşa destek sağlanmayacaktır.

Lisanslanacak veya devredilecek patentlerin değerlemesine ilişkin analiz proje önerisi ekinde sunulmalıdır. Bu analiz teknoloji sağlayıcı kuruluş ve/veya müşteri kuruluş tarafından yapılabileceği gibi kuruluşlar üçüncü şahıslardan temin ettikleri değerleme raporlarını da proje önerisi ekinde sunabilirler.

Proje Değerlendirme Sistematiği:

Çağrı’ya yapılan başvurular, Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi’nin “Değerlendirme ve Karar” başlıklı 5 inci kısmının, “Panel ile Değerlendirme ve Karar” başlıklı ikinci bölümü hükümlerine göre panel yöntemi ile değerlendirilecektir.

Proje Değerlendirme Ölçütleri:

Projeler aşağıda belirtilen üç boyut altında, her bir boyut için 10 puan üzerinden olmak üzere toplam 30 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterliliği

Pazar fırsatı, Değer önerisi, Rakip teknolojilere göre avantaj(lar)

Projenin Yapılabilirliği

İş modeli, Teknolojik gelişim planı, Müşteri kuruluşun teknoloji ticarileştirme ve özümseme kapasitesi

Projenin Etkisi

Ekonomik fizibilite, Teknolojinin sosyal faydası, Teknolojinin çevreye ve canlılara faydası

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

Ön kayıt için TÜBİTAK’a ulaştırılması gereken basılı evraklar PRODİS'ten alınan ön kayıt formu çıktısında belirtilmektedir.

Projenin TÜBİTAK’a gönderilmesi için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Proje Önerisi ve Ekleri (PRODİS üzerinden elektronik olarak iletilecektir)
  • Teknoloji transferi sözleşmesi
  • Proje sonuçları uygulama planı
  • Patent özet tablosu
  • Lisanslanacak veya devredilecek patentlerin tescil belgeleri
  • Lisanslanacak veya devredilecek patentlerin araştırma raporları (tescil edilmemiş patentler için)
  • Lisanslanacak veya devredilecek patentlerin değerleme raporları