loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Strateji, Kalite ve Akreditasyon

 • GSO ve iştiraklerinin ana yönetim stratejilerinin, Üst Yönetim ile birlikte oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, belirlenen stratejilerin uygulanmasının sağlanması, kısa, orta ve uzun vadeli planlama çalışmalarının yönlendirilmesi ve konsolidasyonu,
 • Stratejik planlama çalışmalarının belirlenen takvime uygun ilerlemesinin sağlanması ve takibi
 • GSO ve iştiraklerini orta/uzun vadede etkileyecek gelişmelerin düzenli takibi ve ilgili birimlerle paylaşılması,
 • GSO ve iştiraklerinin vizyonu, misyonu, politikası, hedefleri ve stratejilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi,
 • GSO ve iştiraklerinin stratejik planlarının değerlendirilmesi ve takip edilmesine ilişkin çalışmaların denetlenmesi ve koordine edilmesi,
 • Yıl içerisinde Yönetim Gözden Geçirme (YGG) toplantılarının yapılması, (YGG Prosedürüne göre)
 • 3 ayda bir Akreditasyon İzleme Komitesi toplantısının yapılması,
 • Yıl içerisinde ISO 9001:2015 İç Tetkik yapılması, (İç Tetkik Prosedürüne göre)
 • Kullanılan kalite dokümanlarının ilgili birimlerle koordineli olarak standartlara uygun hazırlanmasını, kullanımını, izlenmesini ve gerektiğinde revize edilmesini sağlamak,
 • Birimlerden gelen revizyon taleplerini incelemek, değerlendirmek, ilgili değişiklikleri sisteme entegre etmek ve gerçekleşen değişiklikleri tüm çalışanlara duyurmak,
 • Sistem dokümanlarını tüm çalışanların erişebileceği dijital kalite ortak klasöründe güncel halde bulundurmak ve takip etmek,
 • Belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan dış tetkik çalışmalarını koordine etmek, uygulanmasını sağlamak, sürecin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik gerekli çalışmaları yapmak,
 • Oda ve iştiraklerinin kritik performans kriterlerinin (KPI) düzenli raporlamasını yapmak,
 • TOBB Akreditasyon sistemi gereklerinin uygulanması ve denetimlerine ilişkin faaliyetleri planlamak ve yürütmek,
 • Yıllık akreditasyon öz değerlendirme çalışmasını gerçekleştirmek, tüm birimlerin çalışmaya dahil edilmesini sağlamak, rehberlik etmek, takip etmek ve asli kanıtları TOBB Akreditasyon Sistemine yüklemek,
 • Akreditasyon sistemi dahilinde iyi uygulama örneği oluşturabilecek çalışmaları tüm çalışanlarla iş birliği içerisinde belirlemek ve sisteme entegre etmek,
 • Kalite güvence sisteminin bir gereği olarak şirket içi kritik iş akışları, prosedür ve talimatları oluşturup işletilmesini temin etmek,
 • Odanın kalite ve akreditasyon çalışmaları ile hizmet verdiği tüm paydaşlarının (çalışanlar da dahil) memnuniyet seviyelerini arttırılmasına destek olmak
 • Birimine yönelik yürütülen denetim faaliyetlerinin raporlarının incelenmesi ve gerekli düzeltici, önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesi
 • Yıllık Oda İş Planının hazırlanması,
 • Her yıl Ocak ayında bir önceki yılın Faaliyet Raporlarının birimlerden toplanması
 • Faaliyet Raporlarının değerlendirilmesi ile birlikte Yıllık Oda Faaliyet Raporunun oluşturulması
 • Her yılın Aralık ayında bir sonraki yılın Faaliyet Planlarının birimlerden toplanması (Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda)
 • Biriminin faaliyet planı ve bütçesinin hazırlanması
 • Düzenli olarak Dış Kaynaklı Dokümanların takip edilmesi ve Dış Kaynaklı Doküman Listesinin güncel tutulması,
 • Her yıl Kalite El Kitabı, Yönetici El Kitabı ve Üye El Kitabının revize edilmesi,
 • Her yıl Odalar arası kıyaslama çalışmalarının yapılması,