loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Şahinbey Belediyesi İhale Duyurusu Hk.-Ağır Hizmet Tipi Çim Traktörü Mal Alımı İşi

Sayın Üyemiz,

Şahinbey Belediyesi'nden Odamıza ulaşan yazıda, Ağır Hizmet Tipi Çim Traktörü Mal Alımı İşi ihalesine ilişkin detaylı ilan içerikleri aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.


İhale Bilgileri
 
İhale Konusu Ağır Hizmet Tipi Çim Traktörü Mal Alımı İşi
Kayıt No 2022/67982
İlgili Müdürlük/Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı 2 Adet Ağır Hizmet Tipi Çim Traktörü Ayrıntılı bilgiye EKAP?ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Durumu Yürürlükte Olan İhaleler
Açıklama

AĞIR HİZMET TİPİ ÇİM TRAKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

Ağır Hizmet Tipi Çim Traktörü Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/67982

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

b) Adresi

:

Kolejtepe Mahallesi Yesil Cami Caddesi No: 8 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP

c) Telefon ve faks numarası

:

3422321111 - 3422323445

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Ağır Hizmet Tipi Çim Traktörü Mal Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Adet Ağır Hizmet Tipi Çim Traktörü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün belirtilecek yere Makinalar teslim edilecektir

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin İmzalanmasına müteakiben işe başlanacak olup; İşin süresi 60 takvim günüdür. Makinalar İdarece belirtilecek yere teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin İmzalanmasına müteakiben işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28.02.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Şahinbey İlçe Belediyesi- Encümen Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

En Uygun Teklifi Veren İlk İki İstekliden İhaleden Sonra 3 Gün İçerisinde Ağır Hizmet Tipi Çim Traktörü ne ait katalog, broşür  İstenecek Olup Firma Tebliğ Tarihinden İtibaren 5 İş Günü İçerisinde Numuneler Teslim Edilecektir.
Katalog, broşür Park ve Bahçeler Müdürlüğü — Mavikent Mah. 3 Nolu Sok. No.1 adresine teslim edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.