loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE AĞIR VE HAFİF RAF MAL ALIMI VE MONTAJI İŞİ

Sayın Üyemiz,

İlgi konulu ihaleye ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.


İhale Bilgileri
 
İhale Konusu PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE AĞIR VE HAFİF RAF MAL ALIMI VE MONTAJI İŞİ
Kayıt No 2021/393405
İlgili Müdürlük/Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı AĞIR YÜK RAF ALIM İŞİ(1050X2700X4000mm 3 RAFLI) ÜNİTE 74 BİTİM AYAĞI ADET 21 AĞIR YÜK RAF ALIM İŞİ(1050X2700X2400mm 3 RAFLI) ÜNİTE 6 BİTİM AYAĞI ADET 3 HAFİF YÜK RAF ALIM İŞİ(700X2000X2400mm 4 RAFLI) ÜNİTE 46 BİTİM AYAĞI ADET 20 Ayrıntılı bilgiye EKAP?ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Durumu Süreci Devam Eden İhaleler
Açıklama

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE AĞIR VE HAFİF RAF MAL ALIMI VE MONTAJI İŞİ

ŞAHİNBEY BELEDİYESİPARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE AĞIR VE HAFİF RAF MAL ALIMI VE MONTAJI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/393405

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

b) Adresi

:

Kolejtepe Mahallesi Yesil Cami Caddesi No: 8 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP

c) Telefon ve faks numarası

:

3422321111 - 3422323445

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Ağır ve Hafif Raf Mal Alımı ve Montajı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

AĞIR YÜK RAF ALIM İŞİ(1050X2700X4000mm 3 RAFLI) ÜNİTE 74 BİTİM AYAĞI ADET 21 AĞIR YÜK RAF ALIM İŞİ(1050X2700X2400mm 3 RAFLI) ÜNİTE 6 BİTİM AYAĞI ADET 3 HAFİF YÜK RAF ALIM İŞİ(700X2000X2400mm 4 RAFLI) ÜNİTE 46 BİTİM AYAĞI ADET 20
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası, Mavikent Mah., 3 nolu sokak, no.1., Şahinbey

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme İmzalanmasına Müteakip İşe Başlanacak olup işin süresi 70 gündür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme İmzalanmasına Müteakip İşe Başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.08.2021 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Şahinbey İlçe Belediyesi -Encümen Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ilk iki istekliden ihaleden sonra 3 gün içerisinde numune istenecek olup firma tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde numuneler teslim edilecektir.

En uygun teklifi veren ilk 2 İstekliden  Ağır ve Hafif Yük Raf için ayrı ayrı 1’er adet Numune istenecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak , RAF alım ve satımı kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.