loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 41'İNCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / TUZLA/İSTANBUL

Sayın Üyemiz,

İşin Adı : ÇEŞİTLİ HAMMADDE MALZEMELERİ ALIMI

İhale Usulü : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3(b) İstisna Maddesi Kapsamında Çıkarılan ve 2021/4416 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6/a Maddesine Göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulü       

İdare Adı : 41'İNCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ

Adres : İstasyon Mahallesi Şehitler Cad.No:6834940 Tuzla/İSTANBUL

Telefon : +902163959869-70

Faks : +902164464696

Elektronik Posta Adresi : 41bakimihalekomisyonu@gmail.com         

Malın Niteliği ve Türü : ÇEŞİTLİ HAMMADDE MALZEMELERİ ALIMI

Malın Miktarı : 5 KISIM 67 KALEM

Mal Teslim Yeri : 41’İNCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ

Mal Teslim Tarihi: BAŞVURULAR 24 OCAK 2023 - 03 ŞUBAT 2023 TARİHLERİ ARASINDA OLACAKTIR.

İhale Yeri : 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü (İhale Komisyonu)

İhale Tarihi : 3.02.2023 15:00:00

                                                                                          T.C.

                                                                      MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

                                                  ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                        41’İNCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ TUZLA/İSTANBUL

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN

67 KALEM 5 KISIM ÇEŞİTLİ HAMMADDE MALZEMELERİ ALIMI 

ÖN YETERLİK İLANI 

I - İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR

MADDE 1- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1.         İdarenin;

1.1.1.     Adı                                     : 41’inci Bakım Fabrika Müdürlüğü

1.1.2.      Adresi                                 : İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi No:68 Tuzla/İSTANBUL  

1.1.3.     Telefon Numarası                : 0 (216) 395 10 15 / 2536-2538-2539

1.1.4.     Belgegeçer Numarası           : 0 (216) 446 46 96

1.1.5.     Elektronik Posta                  : haci.bayram.pirincci@msb.gov.tr

1.1.6.     Adaylar, ihaleye ait bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelden temin edeceklerdir.

MADDE 2- İHALE KONUSU ALIMA İLİŞKİN BİLGİLER: 

2.1. İhale Konusu Alımın;

2.1.1. Adı                                             : Çeşitli Hammadde Malzemeleri Alımı

2.1.3. Miktarı ve türü                         : 67 Klm. Çeşitli Hammadde (5 Kısım)

2.1.4. Teslim Edileceği Yer                : Taşınır (Dayanıklı) 509 Mal Saymanlığı Tuzla/İSTANBUL adresine teslim edilecektir.

MADDE 3 - İHALEYE VE ÖN YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. İhale Kayıt Numarası: 2023/66792

3.2. İhale Usulü : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3 (b) istisna maddesi kapsamında çıkarılan ve 4416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6-1(a) maddesi doğrultusunda Belli İstekliler Arasında İhale usulü.

3.3. Ön Yeterlik Başvurusunun Sunulacağı Adres: 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı, İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi No:68 Tuzla/İSTANBUL  

3.4. Ön Yeterlik Değerlendirmesinin Yapılacağı Adres: 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı, İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi No:68 Tuzla/İSTANBUL  

3.5. Ön yeterlik değerlendirme(son başvuru) tarihi: 03 ŞUBAT 2023

3.6. Ön yeterlik değerlendirme(son başvuru) saati: 15:00

3.7.  İhale Değerlendirme ve Seçim Komisyonunun Toplantı Yeri: 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı İhale Salonu, İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi No:68 Tuzla/İSTANBUL  

3.8. Ön yeterlik başvuruları, Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

3.9. Ön yeterlik başvuruları, zeyilname düzenleme hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

3.10. Ön yeterlik değerlendirmesi tarihinin tatil gününe rastlaması halinde, ön yeterlik değerlendirmesi takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen ön yeterlik başvuruları kabul edilir.

3.11. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ön yeterlik değerlendirmesi yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.12. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

MADDE 4- ÖN YETERLİK, İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ İLE EKAP’A KAYIT ZORUNLULUĞU

4.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı bedelsiz olarak 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından adaylara verilecektir.

4.2. Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği yer: 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı, İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi No:68 Tuzla/İSTANBUL  

4.4. Ön yeterlik ve/veya ihale dokümanını bedelsiz olarak almak isteyenler, ön yeterlik dokümanını ve/veya ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form iki nüsha olarak imzalanır.

4.5. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunan adaylara, ihale dokümanının nereden ve hangi şartlarda temin edileceği davet mektubu ile bildirilecektir.

4.6. İdarelerin ve adına ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı alacak adayın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

MADDE 5 - ÖN YETERLİK DOKÜMANININ KAPSAMI

5.1. Ön yeterlik dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

  a)  Ön Yeterlik Şartnamesi

  b) Teknik Şartname 

  c) Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön yeterlik Başvuru Mektubu Formu

  ç) İş Ortaklığı Beyannamesi

  d) İş Deneyim Belgesi

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile adayların yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. Aday tarafından, ön yeterlik dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Ön yeterlik başvurusunun yapılmasına ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk, adaya aittir. Dokümanda öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

MADDE 6 - BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI

   İhale kapsamında İdare tarafından yapılacak her türlü bildirim ve tebligat EKAP üzerinden veya 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükümleri uygulanarak yapılacaktır.

II - YETERLİK BELGELERİNİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

MADDE 7- ÖN YETERLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ

7.1. Adayların aşağıda sayılan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

7.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

       a.  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

       b.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

7.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

       a)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

       b)  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

7.1.4. Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7.1.5. Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

7.1.6. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (7.1.1. ve 7.1.2.) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.7.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.1.7.4.1. Adayın ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. Aday tarafından 1’ inci kısım için 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası),  2’ nci kısım için 35.000 TL (Otuzbeşbin Türk Lirası), 3’ üncü kısım için 20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası), 4‘ üncü kısım için 130.000 TL (Yüzotuzbin Türk Lirası) ve 5'inci kısım içinde 105.000TL (YüzbeşbinTürkLirası)’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

         Benzer iş olarak kabul edilecek işler; Kamu ve/veya Kamu Kurum Kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü hammadde malzeme teslim işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

         İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

         İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, adayın iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

7.1.7.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.8. Adaylar tarafından bu belgeler, İhale Değerlendirme ve Seçim Komisyonuna başvuruları ile birlikte verilecektir.

7.1.9. Adaylar, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak adaylara verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Ayrıca 7.1.2.1. maddesinde yer alan belgelerin sureti de kabul edilecektir.

7.1.10. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.1.11. Adaylar, istenen belgelerin aslı yerine son başvuru tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini başvurularına ekleyebilirler.

MADDE 8 -  İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

8.1. İhaleyi yapan İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık, şirket gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler hariç, 4734 sayılı Kanunun 11'inci maddesinde belirtilenler, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde alımlara katılamazlar.

8.2. Bu yasaklara rağmen alıma katılan aday değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayrıca, bu durumun başvuruların değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine alım yapılmışsa, istenmişse geçici teminatları gelir kaydedilerek alım iptal edilir.

8.3. 4734 sayılı kanunun 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler alım dışı bırakılarak istenmişse geçici teminatı iade edilir ve bunlardan biri üzerine alım kararı verilmiş ise alım iptal edilir.

MADDE 9 - İHALE DIŞI BIRAKILMA VE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR

9.1. Bu Şartnamenin 8'inci maddesi uyarınca alıma katılamayacak olan adaylar değerlendirme dışı bırakılır.

9.2. 4734 sayılı Kanunun 11'inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17'nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

9.3. Adayların, Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan aday, İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.

MADDE 10 -  ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN GİDERLER

        Ön yeterlik başvurularının hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar adaylara aittir. Adaylar, başvurularını hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

MADDE 11 - ÖN YETERLİK DOKÜMANINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMASI

11.1. Adaylar, başvurularının hazırlanması aşamasında, ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son başvuru tarihinden 10 (on) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

11.2. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, son başvuru tarihinden en az 3 (üç) gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ön yeterlik dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

11.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır. Açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

MADDE 12 - ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12.1. İlan yapıldıktan sonra ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, başvuruların hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ön yeterlik dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ön yeterlik dokümanına eklenir.

12.2. Zeyilname, son başvuru tarihinden en az 3 (üç) gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ön yeterlik dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

12.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, son başvuru tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 (yirmi) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ön yeterlik dokümanının başvuruların alınmasına devam edilecektir.

12.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, ön yeterlik başvurularını bu düzenlemeden önce vermiş olan adaylara başvurularını geri çekerek, yeniden başvuru yapma imkânı tanınacaktır.

MADDE 13 - ÖN YETERLİK DEĞERLENDİRME SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ

13.1. İdare herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, yapılan başvuruları kabul edip etmemekte, değerlendirip değerlendirmemekte, tamamını ret etmekte ve ihalenin iptal edilmesinde tamamen serbesttir. İdare, bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

13.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum adaylara tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar idareden her hangi bir hak talebinde bulunamaz.

13.3. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

MADDE 14 - İŞ ORTAKLIĞI

14.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.

14.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır.  Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

14.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ön yeterlik başvurusunda bulunacak adaylar, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini başvurularıyla beraber sunacaklardır.

14.4. İş ortaklığının yeterli görülmesi, her bir ortağın ayrı ayrı yeterli olduğu anlamına gelmez. 

14.5. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

14.6. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.

MADDE 15 - ÖN YETERLİK BAŞVURU BELGELERİNİN SUNULMASI

15.1. Başvuru mektubu ve bu Şartname ile istenilen bütün ön yeterlik başvuru belgeleri bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine adayın adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, başvurunun hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri aday tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

15.2. Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (ön yeterlik başvurularının sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra yapılan ön yeterlik başvuruları kabul edilmez ve açılmadan iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

15.3. Ön yeterlik başvuruları iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek ön yeterlik başvurularının, ön yeterlik dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan ön yeterlik başvurularının alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu başvurular değerlendirmeye alınmaz.

15.4. Zeyilname ile ön yeterlik başvuru süresinin uzatılması halinde, İdare ve adayların son başvuru tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni son başvuru tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

III.   ÖN YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ VE İHALEYE DAVET

MADDE 16 - ÖN YETERLİK BAŞVURULARININ ALINMASI VE AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

16.1. İhale Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından, ön yeterlik başvurularının alınması, açılması ve değerlendirilmesinde aşağıda yer alan usul uygulanır:

16.1.1. Ön yeterlik başvuruları, ilanda belirtilen Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarihine kadar İdareye verilecektir.

16.1.2. İhale Değerlendirme ve Seçim Komisyonunca son başvuru tarih ve saatinde ön yeterlik değerlendirmesine başlanır. Bu saate kadar yapılan başvurular bir tutanakla tespit edilir ve hazır bulunanlara duyurulur.

16.1.3. İhale Değerlendirme ve Seçim Komisyonu başvuru zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde adayın adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, başvurunun hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin aday tarafından imzalanıp mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan başvuru zarfları, bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

16.1.4. Başvuru zarfları adaylarla birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. Adayların belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve bu işleme ilişkin hazırlanan tutanak İhale Değerlendirme ve Seçim Komisyonunca imzalanır. Söz konusu tutanağın İhale Değerlendirme ve Seçim Komisyonu başkanı tarafından onaylanmış bir sureti talep eden adaylara imza karşılığı verilir.

16.1.5. Bu aşamada hiçbir başvurunun reddine veya kabulüne karar verilmez. Adaylar tarafından sunulan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Başvurular değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

16.1.6. Başvuruların değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu ilk oturumda tespit edilen adayların başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

16.1.7. Başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, İhale Değerlendirme ve Seçim Komisyonunca belirlenen sürede düzelttirilir ve/veya tamamlattırılır. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.

16.1.8. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri tam olan adayların başvurularının ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

16.1.9. Bu aşamada, adayların ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara sahip olup olmadığı incelenir.

16.1.10. Yapılan değerlendirme sonucunda istenen yeterlik kriterlerini sağlayan adaylar yeterli bulunur. Yeterlik kriterlerini taşımadıkları tespit edilen adaylar ise yeterli kabul edilmez.

MADDE 17 - ÖN YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNİN SONUÇLANDIRILMASI VE İHALEYE DAVET

17.1. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu İhale Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından verilen kararda, yeterli oldukları tespit edilen adaylar ile yeterli bulunmayan adayların yeterli bulunmama gerekçeleri ayrıntılı olarak belirtilir.

17.2. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunmayan adaylara yapılacak bildirimin ekinde “Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağı” da gönderilir.

17.3. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara, ihaleye davet mektubu ve ekinde “Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağı” gönderilir. Davet mektubunda, adayın ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunduğu; ihale dokümanının nereden alınacağı ile ihale günü ve saati belirtilir.

MADDE 18 - BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE İDARENİN SERBESTLİĞİ

18.1. İdare herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, yapılan başvuruları kabul edip etmemekte, değerlendirip değerlendirmemekte, tamamını ret etmekte ve ihalenin iptal edilmesinde tamamen serbesttir. İdare, bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

18.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum adaylara tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar idareden her hangi bir hak talebinde bulunamaz.

18.3. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 41'İNCİ BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ

b.Telefon Numarası: +902163959869-70

c.Fax Numarası: +902164464696

d.Elektronik Posta adresi: 41bakimihalekomisyonu@gmail.com

EKLER: Lahika-1_Ön yeterlik Başvuru Mektubu Formu_İH-1_2023(2) 

Lahika-2_İş Ortaklığı Beyannamesi_İH-1_2023(1) 

Malzeme_ihtiyac_listesi_dosyasi