loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

12 Aylık Medikal Gaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/626256
1-İdarenin
a) Adresi : Paşakuyu Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:1 Rize Sağlık Kompleksi Binası Kat:3-4-5 - RİZE MERKEZ / RİZE 53100 RİZE MERKEZ/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 4642130227 - 4642147585
c) Elektronik Posta Adresi : rizesm@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
Azot Protoksit Gazı 6.550 Kg, Medikal Oksijen 22.400 m³, Sıvı Oksijen 2.000.000 Kg, Karbondioksit 640 Kg,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Müdürlüğümüz ve bağlı T.C.S.B. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Rize Devlet Hastanesi, İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi, Kaçkar Devlet Hastanesi, Fındıklı Devlet, Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Hastanesi. Sıvı Oksijen Gazı ilgili sağlık tesislerinin oksijen tankına dolum yapılacaktır. Diğer gazlar tüplerle ilgili sağlık tesislerimizin ayniyat depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : 01.01.2022 tarihinde işe başlanacak olup 31/12/2022 tarihine kadar Peyder pey teslim edilecektir. Müdürlüğümüze bağlı olan hastanelerimiz için belirlenen sözleşme miktarları, yüklenici firmadan sipariş vererek tıbbi gaz ihtiyaçlarını talep edeceklerdir. Siparişler peyder pey olarak karşılanacaktır. Aylık gidişata göre ve sözleşme miktarı oranınca (Sözleşme Miktarı/Sözleşme Süresi) (+,-%20) olacak şekilde karşılanacaktır. Teslimat ilgili sağlık tesislerinden gelen talep yazısının tebliğinden itibaren teknik şartnamede belirtilen teslimat şartları hükümleri doğrultusunda; tüpler ilgili sağlık tesisinin ayniyat deposuna, likit medikal oksijen gazı ilgili sağlık tesisinin tankına dolumu gerçekleştirilmek suretiyle teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Rize İl Sağlık Müdürlüğü- Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı-Merkezi Satınalma Birimi
b) Tarihi ve saati : 09.12.2021 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli Medikal Gaz Üretim ve/veya Dolum tesislerine sahip ise Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi İzin Belgesi ile Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi Mesul Müdür Belgesi

b) İstekli Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesislerine sahip ise Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi İzin Belgesi ile Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi Sorumlu Personel İzin Belgesi

c) İstekli Medikal Gaz Satış Yeri sahibi ise Medikal Gaz Satış Yeri İzin Belgesi ile Medikal Gaz Satış Yeri Sorumlu Personel İzin Belgesi.

İstekliler medikal gaz ile ilgili olduğu faaliyet alanına göre yukarıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

Bunun yanında istekli bayi ise ve bayisi bulunduğu firma üretici ise yukarıda a) bendinde belirtilen belgeleri,  bayisi bulunduğu firma medikal gaz depolama ve satış tesisi ise yukarıda b) bendinde belirtilen belgeleri de sunmaları zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Azot protoksit gaz ihtiyacını karşılayacak firmanın ürünü TSE belgesine haiz olacak ve bunu sunacaktır.

Oksijen gazı ihtiyacını karşılayacak firmanın ürünü TS 2800 standardına uygunluk belgesi ve imalata yeterlilik belgesine haiz olacak ve bunu sunacaktır. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teknik şartname maddeleri için  hazırlanan "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektöre yapılan her türlü Medikal Gaz satımı işi.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rize İl Sağlık Müdürlüğü- Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı-Merkezi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.