loading

Sosyal medya hesaplarınızla hızlı giriş yapabilirsiniz.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği - Araç Takip Sistemi ve Kamera Zorunluluğu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce Birlikleri’ne iletilen “Araç Takip Sistemi ve Kamera Zorunluluğu” konulu yazıda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması ile ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğunun 01.01.2024 tarihinden itibaren başlayacağı hususlarının bildirilmekte olduğu ifade edilmektedir. 

08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin; *
“Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar” başlıklı 24. maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi; “A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlar hariç olmak üzere, yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak taşıtlarda, 26.10.2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması zorunludur. Bu bentle ilgili Bakanlıkça ayrıca düzenleme yapılabilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.”,

* “Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri” başlıklı 40. maddesi; “... (3) A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 37. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Yapılan denetimlerde, bu fıkrada belirtilen yükümlülüğün yerine getirildiğinin teyidi halinde, taşıma yapılan taşıttan taşıma sözleşmesinin ibrazı istenilmez. 

(4) A1, B1 ve D1 ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi sahipleri, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde, onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 36. maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 38. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahat başlayıncaya kadar, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. ...”,

* “Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi” başlıklı geçici 2. maddesi; “... c) 40. maddenin 3. ve 4. fıkraları ile belirlenen ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğu 01.01.2024 tarihine kadar,
ç) 24. maddenin ikinci fıkrasının (l) bendi, 38. maddesinin birinci fıkrası ile 40. maddesinin on üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 01.01.2024 tarihine kadar, uygulanmaz.”

hükümlerini amirdir.

Anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde; iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması ile ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğunun 01.01.2024 tarihinden itibaren başlayacağı göz önünde bulundurularak, ilgili yetki belgesi sahibi firmalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamasını teminen, önlemlerini alması önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Detaylı Bilgi İçin

İHRACAT VE PAZAR GELİŞTİRME BİRİMİ