EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

  

KULLANILMIŞ MAKİNE İTHALATINDA YAPILACAK İŞLEMLER

[26.01.2016]
 
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Usul ve Esasları içeren İthalat Tebliği (İTHALAT: 2016/1) 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı 1.Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
 
Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyaların kapsamı
 
Tebliğin bu kısmı; Ek-1, Ek-2 ve bu listelerde yer almayan eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde verilecek izne ilişkin usul ve esasları kapsar.
 
İzin belgesi alınmayacak eşya
 
Ek-1’de yer alan listede G.T.İ.P’leri belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın;
a) Karşısında birim CIF kıymeti belirtilmeyenlerin,
b) Karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi dahil) haiz olanlarının,

ithalatına, İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde izin verilmiştir.

 

Ek-1’de yer alan listede G.T.İ.P’leri belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın;

karşısında gösterilen birim CIF kıymetine (diğer yurt dışı giderler kalemi dahil) eşit veya daha az birim CIF kıymete haiz olanlarının ithalatına izin verilmez.

 

İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya

 

Ek-2’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

Ek-1’de yer alan eşya, ek-2’de yer alması ve sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabi olup söz konusu ürünler için ayrıca İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi kapsamında Genel Müdürlük izni aranmaz.

 

İzin belgesi alınacak eşya

 

Bu Tebliğin ek-1 veya ek-2’sinde belirtilmeyen kullanılmış veya yenileştirilmiş diğer eşya ile ek-2’de yer almakla birlikte sivil hava taşıtları veya deniz taşıtlarında kullanılmaya mahsus olmayan eşya için gümrük beyannamelerinin tescilinde Genel Müdürlükten alınan izin belgesi veya bu belgenin elektronik ortamdaki kaydı aranır. İzin belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

 

İzin belgesi başvuruları

 

(1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için Genel Müdürlüğe yapılacak müracaatlarda aranacak belgeler, http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde ilan edilir. Genel Müdürlük burada ilan edilen belgelerde değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

(2) Söz konusu kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçılar, Genel Müdürlüğe aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İzin Belgesi başvurusunda bulunurlar.

 

a) İthalat Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe,

b) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formu,

c) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde belirtilen diğer ilgili belgeler.

 

Başvuruların sonuçlandırılması

 

(1) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

 

İzin belgesinin süresi

 

(1) İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde verilen izin belgesi üç ay geçerlidir. İzin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde müracaat edilmesi kaydıyla, izin belgesi süresi üç aya kadar uzatılabilir.

 

(2) İzin belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

 

Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi

 

(1) Tebliğin bu kısmı kapsamında yapılan beyan ve sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğundan başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur.

 

(2) Bu kısım kapsamında yapılan başvurularda yer alan belge, bilgi ve beyanların doğruluğuna ilişkin ve ithal eşyası ile ilgili olarak ithalat işlemi öncesinde veya sonrasında inceleme yapmaya ya da yaptırmaya Bakanlık yetkilidir.

 

(3) Belge, bilgi ve/veya beyanların gerçeğe aykırı olduğu veya izin belgesinin üçüncü kişilere devredildiğinin tespit edilmesi halinde, tespit edilen tarihten itibaren başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisinin 2 yıl süreliğine kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularına izin verilmez.

 

Gümrük kıymeti ve diğer hususlar

 

(1) İzin belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ve diğer hususlara (G.T.İ.P. tespiti dahil) ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

 

(2) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, başvuruda kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

 

Diğer mevzuat

 

(1) Tebliğin bu kısmı kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

 

TAREKS

 

(1) Bu Tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (ek-1 ve ek-2 kapsamı) eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden yapılır.

 

(2) Yukarıda belirtilen eşyayı kullanılmış olarak ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir. TAREKS üzerinden CIF birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan CIF birim kıymetlere ilişkin denetim ve kontrollerin yerine geçmez.

(3) Bu eşyanın ithal edilebileceğine dair 15 haneli TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesinde yer alan Bakanlığa ait alana firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez.

 

 Hazirlayan: Veysel ÇELEBİ
E-Mail:veysel gso.org.tr
Diger Dökümanlar
2016/1 SAYILI TEBLİĞ TAREKS TEBLİĞİ(2011/53)
EK 1 ve EK2
Önemli Duyurular
DEVLET DESTEKLERİ EĞİTİMİ
Son Tarih: 21.09.2018
DIŞ TİCARET SEMİNERİ
Son Tarih: 03.10.2018
İRAN'DAKİ FUARLAR HAKKINDA/2018
Son Tarih: 25.11.2018
KOBİ TANIMI DEĞİŞTİ
Son Tarih: 31.12.2018
Haberler
Arşivdeki haberler
Bu ay en çok okunanlar
Bu yıl en çok okunanlar
ODAMIZ HİZMET KALİTESİNDEN MEMNUN MUSUNUZ?
Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)18
Bugün:3510
Toplam:25718018
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.