EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

  

7103 SAYILI TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

[30.03.2018]

 7103 SAYILI TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI 
 
7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Mart 2018 tarih ve 30373 sayılı (2.mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Söz konusu kanunla; KDV, VUK, Kurumlar Vergisi, 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunlarında, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu vb. konularındaki değişiklikleri kapsamaktadır.
 
Kanunla ilgili bazı hükümler aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir.
 
AMME ALACAKLARI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE MENKUL VE GAYRİMENKULLER İÇİN HACZİN KALDIRILMASI ESASLARI DÜZENLENMİŞTİR
MADDE 2- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.
Bu değişiklik ile Maliye Bakanlığı Vergi Dairelerince menkul ve gayrimenkuller üzerine konulan hacizlerin hangi koşullarda kaldırılacağı düzenlenmiştir. Hacizli menkul ve gayrimenkullerin değerinin %10 fazlasının ödenmesi ile haciz kaldırılabilecektir. Ancak uygulamada borçtan daha fazla haciz konulması gündeme gelebilmektedir. Kanun bu değişiklikle ödeme aşamasında borçların toplamı ile sınırlama getirmiştir. Maddenin uygulanmasına ilişkin ikincil düzenleme Maliye Bakanlığı’nca çıkarılacaktır. Bu maddenin yürürlüğe girme tarihi 1 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.
 
GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
BİNA ÇATISINA VEYA CEPHESİNDE GES’TEN ELEKTRİK ÜRETİP SATANLAR GELİR VERGİSİNDEN MUAF TUTULMUŞTUR.
MADDE 3- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasına (8) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (9) numaralı bent (10) numaralı bent olarak teselsül ettirilmiştir.
“9. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar
 
 VERGİ NEDENİYLE ASGARİ ÜCRETİN SON AYLARDA DÜŞMESİ ENGELLENMİŞTİR
MADDE 6-193 sayılı Kanunun 32'nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Net ücretleri, bu Kanunun 103'üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayma ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103'üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”
 
YURT DIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK KONULAN PARALARIN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME
MADDE 11-213 sayılı Kanuna 280'inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 280/A maddesi eklenmiştir.
“Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar:
MADDE 280/A- Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, söz konusu dönem zarfında yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farkları pasifte özel bir fon hesabına alınabilir. Bu durumda olumlu kur farkları bu hesabın alacağına, olumsuz kur farkları ise bu hesabın borcuna kaydedilir.
Sermaye olarak konulan bu yabancı paraların, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar herhangi bir suretle sarf edilmeyen kısmı; bu hesap dönemlerine ait vergilendirme dönemlerinin sonuna kadar mukayyet değeriyle, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonu itibarıyla bu Kanunun 280'inci maddesine göre değerlenir.
Birinci fıkra uyarınca oluşan fon hesabı, sermayeye ilave edilme dışında, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulur. Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri hariç, şirketin tasfiyesi halinde de bu hüküm uygulanır.
Mükelleflerin, bu madde hükmünden yararlanabilmeleri için ticaret siciline tescil tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yatırım teşvik belgesi almak için başvuruda bulunmuş ve işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar bu belgeyi almış olması gerekir. Söz konusu yabancı paralar; başvurunun süresi içinde yapılmaması halinde müteakip ilk vergilendirme dönemi, yatırım teşvik belgesinin alınamaması halinde ise işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonu itibarıyla bu Kanunun 280'inci maddesine göre değerlenir.
Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
 
 
USULSÜZLÜK CEZALARINI DÜZENLEYEN MADDELERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.
MADDE 12-213 sayılı Kanunun 353'üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227'nci ve 231'inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 Türk Lirası'ndan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.
Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120.000 Türk Lirası'nı geçemez.
2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fış, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin bu Kanunun 227'nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 240 Türk Lirası özel usulsüzlük cezası kesilir.
Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 12.000 Türk lirasını, bir takvim yılı içinde ise 120.000 Türk Lirası'nı geçemez.”
MADDE 13-213 sayılı Kanunun mükerrer 355'inci maddesinin başlığı “Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257'nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza:” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu Kanunun 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlardan, bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alanlara 1.000 Türk Lirası, (2) numaralı bendinde yer alanlara 500 Türk Lirası, (3) numaralı bendinde yer alanlara 250 Türk Lirası özel usulsüzlük cezası kesilir.”
 
SANAYİ BÖLGELERİNİN ALTYAPI HİZMETLERİ KDV DEN MUAF TUTULMAKTADIR.
MADDE 29- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13'üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“j) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,”
 
YENİ MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARI KDV’DEN İSTİSNA EDİLMEKTEDİR.
MADDE 31- 3065 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 39- 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.(BU MADDE 01.05.2018’de yürürlüğe girmektedir.)
 
GEÇMİŞ DÖNEME AİT SGK TEŞVİKİNDEN GERİYE DÖNÜK FAYDALANMA İMKANI GETİRİLMİŞTİR.
MADDE 70- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 17- Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.
 

HURDA TEŞVİKİ
2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki araçlar trafikten sildirilir ve imha edilirse, bu araç karşılığında yeni alınan aynı cinsten araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getirildi.

NİŞASTA KÖKENLİ ŞEKER KOTASI
Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam kota, ülke toplam kotasının yüzde 5'ini geçemeyecek. Mevcut düzenlemede bu oran yüzde 10 idi. Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek kota miktarında yapılan değişiklik sonucu ortaya çıkan kota fazlası Türkiye Şeker Fabrikalarına aktarılacak.
 
MOTORLU TAŞITLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu kapsamına alındı. Bu araçlar, ilgili kanunun tarifesindeki muadil araçların vergi tutarının yüzde 25'i oranında vergilendirilecek. 
 
Kanunla getirilen diğer yeniliklerle ilgili daha detaylı bilgi edinmek üzere ekte bulunan 7130 Sayılı Kanun’u inceleyebilirsiniz.
 
Bilgilerinize sunulur.Hazirlayan: Veysel ÇELEBİ
E-Mail:veysel gso.org.tr
Diger Dökümanlar
7103 SAYILI KANUN
Önemli Duyurular
INDİA INFRASTRUCTURE EXPO 2018
Son Tarih: 22.06.2018
NİJERYA TİCARET HEYETİ
Son Tarih: 06.07.2018
ODA AİDATLARINI YAPILANDIRMA
Son Tarih: 31.07.2018
2018 İSTİHDAM TEŞVİKLERİ
Son Tarih: 30.06.2018
SIAL 2018 ULUSLARARASI GIDA FUARI
Son Tarih: 31.08.2018
"TET AR-GE PROJE PAZARI" 2018
Son Tarih: 20.07.2018
Haberler
Arşivdeki haberler
Bu ay en çok okunanlar
Bu yıl en çok okunanlar
ODAMIZ HİZMET KALİTESİNDEN MEMNUN MUSUNUZ?
Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)51
Bugün:5046
Toplam:25131653
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.