EnglishItalianoFrançais中文Русский

gaziantep

sanayi

gaziantep sanayisi

sanayi odaları

gaziantep kültür

gaziantep turizm

gaziantep iş imkanları

sanayi üniversite

sanayi işbirlikleri

sanayici

sanayi üretimi

organize sanayi

gaziantep'te yaşam

gaziantep coğrafyası

Gaziantep uçak seferleri

Gaziantep Teknopark

Gaziantep Serbest bölgesi

Gaziantep genç girişimciler kurulu

Gaziantep kadın girişimciler kurulu

Gaziantep istiklal madalyası

gaziantep'in konumu

gaziantepliler

gaziantep kültür turizmi

gaziantep'te iş olanakları

gaziantep'te fırsatlar

gaziantep tarihi

gaziantep evleri

gaziantep baklava

gaziantep yemekleri

gaziantep insanı

gaziantep iklimi

gaziantep hava durumu

gaziantep trafik

gaziantep ulaşım

gaziantep yaşam

sanayi ürünleri

sanayi atıkları

gso atık bülteni

sanayici vasfı

Yeni Yatırım alanları

  

İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Temmuz 2018 Dönemi Hk

[19.03.2018]

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliği’nden Odamıza gelen yazıda; 70 bin ihracatçı firmanın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış bulunduklarını, bu doğrultuda TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiş oldukları bildirilmiştir.

Bu kapsamda, hali hazırda devam eden program ile ülkemizde "inovasyon yönetimi" konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini" oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımların elde edilmiş olduğu belirtilmiştir.

İnoSuit Programı'na bugüne kadar 36 farklı ilden 232 firma başvurmuş, İnoSuit Programı'nın mentor havuzunda ise inovasyon yönetimi konusunda uzman 97 üniversiteden 601 akademisyen mentorun bulunduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Bu itibarla İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı 2018 yılı Temmuz ayında başlayacak olan beşinci dönemin katılım ve programın yürütülmesi ile ilgili tüm detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

INOSUİT - İNOVASYON ODAKLI MENTORLUK PROGRAMI

Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Hedefleri

Program süresi olan 12 aylık süreçte, program kapsamında seçilecek İhracatçı Birlikleri Üyesi firmalarda;

1.      İnovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alan “Kurumsal İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması,

2.      İnovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek stratejik, organizasyonel,  kültürel altyapının ve bilgi altyapısının oluşturulması,

3.      Ürünlerde, süreçlerde, organizayonel yapılanmalarda veya pazarlama faaliyetlerinde inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi,

4.      İnovasyon çalışmalarının ve yatırımlarının etkinliğinin, rekabetçilik üzerine sürdürülebilir etkisinin, sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanması,

5.      İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılmasının, bunun sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesinin sağlanması,

6.      İnovasyon yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin arttırılması,

7.      İnovasyon yönetimi konusunda, ülkemiz üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin arttırılmasıdır.

Çalışma Sonunda Her Bir Firmada Ulaşılması Hedeflenen Çıktılar:

1.      Şirketin inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi

2.      Gelişim alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması,

3.      Kurumsal inovasyon projesinin iç ve dış iletişim planının ve içeriğinin oluşturulması, bu planın uygulanması,

4.      Şirketin inovasyon organizasyonunun belirlenmesi,

5.      Şirketin inovasyon yönetimi yönergesinin hazırlanması ve süreçlerin tarif edilmesi,

6.      Şirketin teknoloji yol haritasının ve gelecek dönem ihtiyaçlarının belirlenmesi,

7.      Şirketin inovasyon stratejilerinin belirlenmesi,

8.      Tüm şirket çalışanlarının katkıda bulunacağı fikir ve öneri havuzunun oluşturulması,

9.      Şirketin mevcut ve gelecek dönem ihtiyaçları baz alınarak, inovasyon proje portföyünün oluşturulması ve önceliklendirilmesi,

10.  Önceliklendirilmiş inovasyon projeleri için takımların oluşturulması,

11.  Inovasyon projelerinin yönetimi; problem tanımlama - araştırma - analiz - karar verme - test uygulama - nihai uygulama aşamalarının gerçekleştirilmesi, 

12.  Şirketin İK yönetim uygulamalarına inovasyonun entegrasyonu,

13.  Takdir ve ödüllendirme sisteminin oluşturulması,

14.  Şirket içi işbirliği ve bilgi paylaşımını besleyici uygulamaların geliştirilmesi, kurumsal hafıza yönetiminin sağlanması,

15.  Şirketin dış paydaşlarıyla işbirliğine dayalı inovasyon süreçlerinin tariflenmesi, oluşturulması ve yönetimi,

16.  Dış finansman kaynaklarından faydalanılmasının sağlanması,

17.  Fikri mülkiyet hakları yönergesinin hazırlanması,

18.  Inovasyon yönetim sürecinin adımları konusunda iç yetkinlik oluşturmaya yönelik, farklı konularda eğitimler verilmesi,

19.  Kurumsal inovasyon sistemindeki gelişimin izlenmesi, değerlendirilmesi ve revizyonu.

Gerçekleştirilecek Faaliyetler Nasıl Planlanmıştır?

Program kapsamında seçilecek olan faaliyetler 10 ana fazdan oluşmaktadır;

1.      Faz: Ön değerlendirme, Analiz ve Yol Haritasının Oluşturulması,

2.      Faz: Kurumsal İnovasyon Sistemi Projesinin Lansmanı ve İletişimi; Ortak Dil ve Ortak Algı Oluşturulması,

3.      Faz: İnovasyon Organizasyonunun Oluşturulması, Süreçlerin Tarif Edilmesi ve Yönergelerin Hazırlanması,

4.  Faz: Stratejilere İnovasyonun Entegrasyonu, Teknoloji Yol Haritalarının Hazırlanması ve İnovasyon Stratejilerinin Belirlenmesi,

5.    Faz: İK yönetimi Altyapısının ve Uygulamalarının İnovasyon ile Uyumlaştırılması,

6.      Faz: İnovasyon Eğitimleri ile İnsan Kaynaklarındaki Kapasitenin Arttırılması,

7.      Faz: İhtiyaç – Fırsat ve Fikir Havuzunun Oluşturulması, İnovasyon Proje Portföyünün Belirlenmesi,

8.      Faz: İnovasyon Projelerinin Çalışılması ve Uygulamaların Hayata Geçirilmesi,

9.      Faz: Açık İnovasyon ve İşbirliği Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Geçilmesi,

10.  Faz: İnovasyon Çalışmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Revize Edilmesi.

Yukarıda belirtilmiş olan fazlar, belli bir sırayı takip etmekle beraber, belli durumlarda birbirleriyle örtüşecek zaman aralıklarında gerçekleştirilecektir.

Programın Süresi

Program, toplam 12 ay sürecek, bu süreçte firmaların ve mentorlerin aktif olarak 11 ay süresince faaliyetleri sürdürmeleri beklenecektir. (Ağustos ayı programda yıllık izinler için ayrılmıştır. Ağustos ayında faaliyet yapılması beklenmemekte, ayrıca mentorluk hizmet ödemesi de yapılmamaktadır).

Programın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

02 Temmuz 2018 tarihinde faaliyete başlanacak programın bitiş tarihi 28 Haziran 2019 tarihidir. Temmuz ayında başlayacak program dönemi için şirket başvuruları 30 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecektir. Ayrıca bu yıldan itibaren, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde alınmasına karar verilmiştir. Başvuru sahibi firmaların, başvurdukları döneme bağlı olarak Ekim, Ocak, Nisan ya da Temmuz aylarında programa başlamaları ve 12 ay süresince programı sürdürmeleri mümkün olacaktır.

Programın İşleyişi

TİM ve Sabancı Üniversitesi tarafından koordinasyonu sağlanacak program kapsamında, katılım gösterecek her bir şirket ile ilgili bölgedeki üniversitede inovasyon yönetimi alanında çalışmakta olan bir akademisyen/yetkili kişi ya da özel sektörde çalışmakta olan ve bu alanda deneyim sahibi olan uzman, “mentor” olarak eşleştirilecektir. Söz konusu kişiler tarafından, 11 ay süresince belli bir yol haritasını takip edecek şekilde mentorluk desteği sağlanacak ve belirlenen hedeflere ulaşılması amaçlanacaktır.

Programda görev alacak mentorlerin seçiminde öncelikli seçim kriteri “inovasyon yönetimi konusundaki uzmanlık ve uygulama deneyimi” seviyesidir.

Program süresince mentor, eşleştirildiği şirket ile ortak olarak belirlenecek gün ve saatte, her hafta bir gün en az 4 saatlik bir zaman diliminde şirketi ziyaret edecek ve şirketlerin inovasyon kapasitelerinin artırılması çalışmalarında mentorluk yapacaktır. Bu süreç içerisinde katılımcı her bir firmanın, inovasyon çalışmalarına yakın bir uzmanlığı olan bir yöneticisini şirket içi proje lideri olarak görevlendirmeleri beklenmektedir.

3., 6., 9., ve 12. ay sonunda tüm mentorlerin ve firmaların katılacağı deneyim paylaşım toplantıları yapılacaktır.

Mentorlar ve firmalar aylık olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM – InoSuit portalına ( www.inosuit.com ) raporlamaları beklenmektedir.

Programda Mentorluk Desteği Sağlayacak Akademisyenlerin/Yetkili Kişilerin Yükümlülükleri

·         “İnovasyon yönetimi” konusunda araştırma, eğitim ya da uygulama faaliyetleri gösteren, “üniversite-sanayi işbirlikleri” konusunda belli bir tecrübeye, yetkinliğe ve motivasyona sahip akademisyen/yetkili kişilerin  30 Nisan 2018 tarihine kadar http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-mentor-kayit.html linkinde yer alan mentor başvuru formunu  doldurulması,

·         Belirtilmiş olan program çıktılarına erişilebilmesi amacıyla, her bir şirket için kurumsal inovasyon sistemlerinin ve yol haritalarının tasarlanması, söz konusu yol haritalarının uygulanmasının sağlanması ve belirtilen hedef çıktılara erişilmesinin sağlanması,

·         Her bir şirket için, düzenli olarak her hafta 1 gün min. 4 saatlik sürenin, program kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla şirkette geçirilmesi,

·         Aylık olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM'in belirteceği formatta TİM yönetimine raporlamaları,

·         3., 6., 9., ve 12. Ay sonunda gerçekleştirilecek olan tüm deneyim paylaşım toplantılarına katılmaları,

Programa Katılım Gösteren Şirketlerin İdari Yükümlülükleri

·         Mentorların önereceği sistem ve yöntemler doğrultusunda, planlanacak olan inovasyonla ilgili tüm etkinliklere ve faaliyetlere gerekli yönetim desteğinin, emek, zaman ve uygun görülen bütçenin temin edilmesinin sağlanması,

·         Aylık olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusundaki gelişimleri, gözlem ve önerilerini, TİM'in belirteceği formatta TİM yönetimine raporlamaları,

·         3., 6., 9., ve 12. Ay sonunda gerçekleştirilecek olan tüm deneyim paylaşım toplantılarına katılmaları,

·         Program kapsamında her bir şirket için belirlenmiş olan mali yükümlülükleri yerine getirecek şekilde gerekli hizmet bedellerinin karşılanması.

Programda Yer Alacak Şirketler Nasıl Belirlenecek?

Programda yer alacak ve desteklenecek olan şirketler, başvuru formunu eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar dolduran şirketler arasından, formda verilen cevapların niteliğini göze alacak şekilde TİM tarafından yapılacak bir ön değerlendirme sonucunda ve başvuru formunu dolduruş tarihleri de göz önüne alınarak önceliklendirilecek ve belirlenecektir.

Programda Mentor Hizmet Bedeli Ödemesi Nasıl Yapılacaktır?

Her bir üniversite için 11 ay süresince, firma başına aylık mentorluk ücreti İstanbul'da bulunan üniversite akademisyen/yetkili kişilere vergiler hariç aylık 4.000 TL, İstanbul dışında bulunan üniversite akademisyen/yetkili kişilere vergiler hariç ayda 3.000 TL olarak belirlenmiş olup, bu ücret üniversitelerimize firmalarımız tarafından üniversite-sanayi işbirliği projeleri kapsamında ödenecektir.

Programa Katılım Gösteren Şirketlerin Finansal Yükümlülükleri

Program finansmanı, TİM'in ve bağlı bulunulan ihracatçı birliklerinin toplam %  25 desteği ve programda yer alacak firmalarımızın % 75 katkısı ile gerçekleşecektir. Söz konusu finansman modeline göre; programa katılım gösterecek her bir şirketin 11 ay süresince program kapsamında alacağı mentorluk hizmetleri karşılığında;

·         Merkezi İstanbul olup İstanbul içindeki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye vergiler hariç aylık 4.000 TL ödeme yapması,

·         Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye vergiler hariç aylık 3.000 TL ödeme yapması,

·         Toplamda %25 oranında ki TİM ve bağlı bulunduğu ihracatçı birliği desteği için ise üniversiteye ödediği aylık ödeme dekontunu bağlı bulunduğu ihracatçı birliğine ibrazı ile talep etmesi,

gerekmektedir.

İnoSuit Programı'na başvururan KOSGEB üyesi firmalarımız, KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında ki "Danışmanlık Desteği"nden yararlanma olanakları bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi 

Programda Mentor Olarak Yer Almak İsteyen Akademisyenler/Yetkili Kişiler Başvurularını Nasıl İletebilirler?

Programda mentor olarak yer almak isteyen akademisyenler/yetkili kişiler başvurularını, http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-mentor-kayit.html linkindeki mentor başvuru formunu 30 Nisan 2018 tarihine kadar doldurmaları yeterli olacaktır.

Programda Yer Almak İsteyen Şirketler Başvurularını Nasıl İletebilirler?

Programda yer almak isteyen şirketler başvurularını http://www.tim.org.tr/tr/inosuit-firma-kayit.html linkteki firma başvuru formunu 30 Nisan 2018  tarihine kadar doldurmaları yeterli olacaktır.

Programın İzleme ve Değerlendirmesi Nasıl Yapılacaktır?

Programın ilerleyişi her ay sonunda mentor akademisyenler/yetkili kişiler tarafından TİM yönetimine İnoSuit portalı üzerinden yazılı olarak raporlamalar halinde ve belirlenen formata göre sunulacak, kendilerine teslim ettikleri raporlamalar üzerinden geri dönüşler ve öneriler verilecektir. Benzer şekilde, her bir şirketteki inovasyon sürecinin yönetilmesinden sorumlu yöneticilerin de, aylık değerlendirme formlarını doldurarak TİM ile paylaşmaları, bu şekilde programın ilerleyişi hakkındaki görüşlerini, gözlemlerini ve önerilerini iletmeleri amaçlanmaktadır.

Aylık takip ve değerlendirme raporlarına ek olarak; her 3 ayda bir programda yer alan tüm akademisyenlerin/yetkili kişilerin bir araya gelerek deneyim paylaştıkları, benzer ancak ayrı bir etkinlikte de tüm inovasyon yöneticilerinin deneyim ve önerilerini paylaştıkları etkinlikler düzenlenecektir. Programın 6. Ayında en iyi örneklerin ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla tüm ekipler bir araya gelecek, 11. Ayda final raporlamaların tamamlanması istenecek, 12. Ay itibarıyla da başarı hikayelerinin paylaşıldığı bir kapanış etkinliği gerçekleştirilecektir.

Bilgi almak ve her türlü sorularınız için inosuit@tim.org.tr  adresine mail gönderebilirsiniz.

Program hakkında detaylı bilgiler tanıtım videoları ve firma deneyimleri için http://www.tim.org.tr/inosuit.html

 Hazirlayan: Serpil SEFA
E-Mail:serpil gso.org.tr
Önemli Duyurular
"TET AR-GE PROJE PAZARI" 2018
Son Tarih: 20.07.2018
SAYDA TÜRK HASTANESİ HK
Son Tarih: 30.04.2018
İRAN MENŞE İSPAT BELGESİ HK
Son Tarih: 25.05.2018
IX.SARAYBOSNA İŞ FORUMU HK
Son Tarih: 24.04.2018
Haberler
Arşivdeki haberler
Bu ay en çok okunanlar
Bu yıl en çok okunanlar
ODAMIZ HİZMET KALİTESİNDEN MEMNUN MUSUNUZ?
Ziyaretçiler
Aktif :(son 1dk.)8
Bugün:6081
Toplam:24646582
16.02.2006'da sıfırlanmıştır.